Kontakt

Máte vo vašej hlave predstavu, ktorú by ste chceli zrealizovať? Neváhajte nás kontaktovať a my sa už o zvyšok postaráme!

Kontakt

Adresa

  • Kálnica 188
  • 916 37 Kálnica

Kontaktná osoba

  • Filip Jamrich
  • IČO: 52453383
  • DIČ: 1125816384

Obchodné podmienky

  • Prečítajte si obchodné podmienky

Máte otázku?

Zásady ochrany osobných údajov

Registáciou, vyplnením cenovej ponuky alebo prezeraním našej webovej stránky nám umožnujete využívať Vaše osobné údaje. Táto stránka ma za úlohu Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR) informovať o tom, aké informácie o Vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše informácie využívame, aké sú Vaše práva ohľadne nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom ich u nás môžete uplatniť v súlade s GDPR nariadením.

Aké informácie o Vás zhromažďujeme?

Osobné údaje, ktoré môžeme zhromažďovať.
V súvislosti s objektami zhromažďujeme typ údajov:„Osobné údaje”. Sú to údaje, ktoré vás identifikujú, alebo umožňujú vašu identifikáciu ako jednotlivca.

Zhromažďujeme nasledovné osobné údaje:

Meno
Poštová adresa (vrátane fakturačnej a dodacej adresy)
Telefónne číslo
E-mailová adresa
Podrobnosti o kúpe

Ako používame osobné údaje?

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

Zabezpečenie funkčnosti objektov a splnenie / zodpovedanie vašich požiadaviek.

Za účelom zabezpečenia funkčnosti objektu, ako napr. zabezpečenie prístupu k registrovanému kontu a zabezpečenie príslušného zákazníckeho servisu.

Za účelom odpovedania na vaše otázky a splnenia vašich požiadaviek, keď nás kontaktujete prostredníctvom jedného z našich online formulárov alebo iným spôsobom, napríklad, keď nám odošlete otázky, návrhy, pozitívne spätné väzby alebo sťažnosti, alebo keď si od nás žiadate informácie o objektoch.
Zasielanie administratívnych informácií, vrátane informácií o objektoch a zmenách našich podmienok a zásad.
Na dokončenie vášho nákupu, napríklad, na spracovanie vašej platby, zabezpečenie doručenia vašej objednávky, komunikáciu s vami vo veci vášho nákupu a poskytnutie príslušného zákazníckeho servisu.

Tieto činnosti vykonávame s cieľom riadiť náš zmluvný vzťah s vami a/alebo aby sme splnili zákonné požiadavky.

Doba uchovávania

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné alebo povolené, vzhľadom na účel(y), na ktoré boli získané a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Medzi kritériá použité na určenie doby uchovávania údajov patria:

Doba trvania nášho existujúceho zmluvného vzťahu a doba sprístupňovania objektov (napríklad obdobie, počas ktorého máte u nás konto, alebo používate objekty).
Skutočnosť, že existuje zákonná povinnosť, ktorou sa riadime (napríklad niektoré zákony vyžadujú, uchovávanie záznamov o našich transakciách pred ich vymazaním po určitý čas).
Okolnosti, pre ktoré je uchovávanie údajov vhodné vzhľadom na naše právne postavenie (napr. v súvislosti s platným obmedzením odpovednosti, súdnymi spormi alebo úradným vyšetrovaním).